Partners

National Partners

Asthabhuja Samaj-local organisation

Asthabhuja Samaj-local organisation

Jorpati Senior Citizens Society

Jorpati Senior Citizens Society

Anandapur Women's Group

Anandapur Women's Group

Harmony Home Care

Harmony Home Care

Nursing Association of Nepal

Nursing Association of Nepal

Visit Website

The National Trust for Nature Conservation

The National Trust for Nature Conservation

Visit Website

Senior Citizens Association Nepal

Senior Citizens Association Nepal

National Senior Citizens Fund

National Senior Citizens Fund

Tilganga Eye Hospital

Tilganga Eye Hospital

Visit Website

Doctors on Call Nepal

Doctors on Call Nepal

Visit Website

International Partners

HelpAge International (Global Network Partner)

HelpAge International (Global Network Partner)

Global Alliance for the Rights of Older Persons (Steering Group Member)

Global Alliance for the Rights of Older Persons (Steering Group Member)

CIVICUS Alliance (Member Organisation)

CIVICUS Alliance (Member Organisation)

International Federation on Ageing (Network Partner)

International Federation on Ageing (Network Partner)

Global Call to Action Against Poverty (Member Organisation)

Global Call to Action Against Poverty (Member Organisation)

Ageing Nepal Switzerland (Partner Organisation)

Ageing Nepal Switzerland (Partner Organisation)